Vedtægter


§ 1. Navn og hjemsted.

Foreningens navn er Midtfyns Petanqueklub og har hjemsted i Faaborg Midtfyn kommune. Foreningens adresse følger formandens adresse.

§ 2. Formål.

Foreningens formål er at dyrke petanque og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne sport, og give medlemmerne mulighed for deltagelse i turneringer og stævner. Det er endvidere foreningens formål at give børn og unge mulighed for aktivt samvær.

§ 3. Medlemskab.

 

Som aktivt/passivt medlem kan enhver optages. Passive medlemmer har ikke adgang til selve sportsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen. Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelser. Foreningens sponsorer har to gratis medlemsskaber. Indmeldelsen skal ske skriftligt til foreningens kasserer eller formand. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre elle. værge. Et medlemskab ophører automatisk, hvis kontingentet ikke er betalt inden 1.april.

§ 4. Kontingent.

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§ 5. Udelukkelse og eksklusion.

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter

§ 6. Ordinær generalforsamling.                                                                                                   Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.  Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, senest ultimo februar. Bestyrelsen indkalder  skriftligt /mail til generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsordenen. Alle beslutninger og lovændringer afgøres ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Valg kan kun foregå mellem de tilstedeværende medlemmer, medmindre der er afgivet skriftligt tilsagn til bestyrelsen. Alle afstemninger skal være skriftlige, blot et medlem forlanger det. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse.  Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.  Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Dagsorden.

Valg af dirigent og referent.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Forelæggelse af årsrapport (indkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse.

Fastsættelse af kontingent.

Indkomne forslag.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Valg af 2 suppleanter.

Valg af revisor.

Valg af 2 revisorsuppleanter.

Eventuelt.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en tredjedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer  skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m. m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 8. Bestyrelsen.

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst tre af dens medlemmer, herunder formanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres protokol. Bestyrelsen består af fem medlemmer. Tre medlemmer vælges i lige år, to medlemmer vælges i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv. To suppleanter vælges hvert år.

§ 9. Regnskab.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 15. januar afgive  årsrapport  for det foregående år til revision. Årsrapporten  forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Årsrapport udsendes til foreningens medlemmer sammen med inkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

§ 10  Revision.

Klubben har to revisorer, der vælges skiftevis for 2 år af gangen på den ordinære generalforsamling, samt to suppleanter valgt hvert år. revisorerne skal hvert år i januar gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 11.Tegning og hæftelse.

Foreningen tegnes af formand/næstformand.Ved økonomiske dispositioner over 2.000,- kræves dog underskrift af formand, næstformand og kasserer i forening.Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse godkendes af generalforsamlingen. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

§ 12. Vedtægtsændringer.

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 13. Opløsning.

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages,kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget.Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. På generalforsamlingen  skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilket almennyttige/almenvelgørende foreningsarbejde i Faaborg Midtfyn kommune, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå. Vedtaget på generalforsamlingen 20. februar 2015. Vedtægter for Midtfyns petanqueklub.